تمام فعالیت ها طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد